ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB)